Atviras jaunimo centras

 Paskutinį kartą informacija atnaujinta  2024-02-29

 

Kretingos atviras jaunimo centras 

 

Atviras jaunimo centras (AJC) – aplinka, kurioje jaunimas  gali pozityviai praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje, užsiimti mėgstama veikla (įvairūs stalo, lauko ir kiti žaidimai, sportas, kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas ir t.t.), įgyvendinti savo idėjas, diskutuoti jiems rūpimais klausimas bei pagal poreikį gauti emocinį palaikymą. Atvirame jaunimo centre laukiamas kiekvienas 14-29 metų jaunuolis. Jaunimas iki 14 metų gali lankytis ir būti iki 17 valandos.

 

Vizija:

Būti vieta, kuri yra atvira ir saugi erdvė įvairiai jaunimo veiklai vykdyti ir kuri yra jaunimo poreikius atitinkanti neformalaus užimtumo įstaiga, sudaranti sąlygas ugdytis savarankiškai, intelektualiai, demokratiškai, moraliai asmenybei integruojantis ir socializuojantis į visuomenės gyvenimą.

 

Misija:

Kurti ir gerinti jaunų žmonių Kretingos rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti spręsti jauniems žmonėms jiems iškylančias problemas ir stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

 

Veiklos tikslai:

 • Ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas;
 • Padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus;
 • Ugdyti ir sudaryti sąlygas lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

 

Veiklos uždaviniai:

 • sukurti sąlygas, kad savarankiškai apsisprendęs jaunimas dalyvautų konkrečiose veiklose, ypač siekiant įtraukti mažiau motyvuotus, užklasinėje veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančius jaunus žmones;
 • užtikrinti, kad veikla atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;
 • sukurti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti ir ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, funkcijas;
 • dirbant su jaunimu taikyti tiek individualaus, tiek grupinio darbo metodus;
 • teikti prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas;
 • organizuoti veiklas, skatinančias jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, atsižvelgdamas į savivaldybės padėtį;
 • esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms;
 • plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – vaiko teisių apsaugos skyriais, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis;
 • palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su savo veiklos teritorijoje esančiomis teritorinėmis darbo biržomis ar jaunimo darbo centrais;
 • kartą per metus įsivertinti Centro tikslus, veiklos kokybę bei poveikį jauniems žmonėms;
 • bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
 • užtikrinti Centre viešai tvarkai keliamų reikalavimų laikymąsi.

Kodėl esame reikalingi jaunimui?

 • kuriame neformalią, lanksčią ir palankią kūrybai edukacinę aplinką ir materialinę bazę;
 • siūlome prasmingas ir aktualias ugdomosios bei laisvalaikio leidimo veiklos formas;
 • suteikiame visišką kūrybinę laisvę;
 • ugdome asmenines, socialines, edukacines kompetencijas;
 • įsiklausome į jaunimo pageidavimus;
 • jaučiame ir suspėjame su gyvenimo pulso diktuojamu poreikiu;
 • skatiname iniciatyvą ir lyderystę;
 • vykdome projektus;
 • esame atviri naujoms idėjoms;
 • esame tolerantiški.

 

Susisiekite su mumis!