Dienos veiklos centras

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2021-03-09

DIENOS VEIKLOS CENTRAS (DVC)

Dienos veiklos centro veiklos pradžia – 2001 m.

Dienos veiklos centras  - tai biudžetinė Kretingos rajono savivaldybės įstaiga. Tai socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią, turinti stacionarios socialinės globos struktūrinį padalinį. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Šiuo metu DVC lanko 41 suaugusių asmenų su negalia, kurių darbingumo lygis nuo 0% iki 55%. 

 

Dienos veiklos centro misija:

 • analizuoti ir vertinti DVC kaip integruotą valstybės socialinės sistemos dalį proto, psichinę, fizinę negalią turintiems klientams nuo 18 m.;
 • kryptingai planuoti DVC veiklą;
 • siekti racionalaus finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo, perskirstymo ir naudojimo;
 • nuolat vertinti ir tobulinti DVC veiklos sritis ir tikslinti jas atsižvelgiant į poreikį, pasiekimus ir pasikeitimus;
 • kontroliuoti kaip įgyvendinami DVC strateginiai ir operatyvieji tikslai.

Dienos veiklos centro vizija:

 • vykdanti socialinio užimtumo ir integracijos veiklas;
 • teikianti aukštos kokybės socialines paslaugas klientams;
 • optimaliai tenkinanti rajono visuomenės poreikius;
 • nuolat tobulėjanti socialinių paslaugų įstaiga suaugusiems žmonėms, turintiems proto, fizinę ir psichinę negalią, integruota į vientisą šalies socialinių paslaugų teikimo sistemą. 

Dienos veiklos centro veiklos tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse,  integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

 

Dienos veiklos centro uždaviniai:

 • Teikti geros kokybės socialinės globos  paslaugas suaugusiems  proto, psichinę ar fizinę negalią turintiems asmenims, kuriems yra nustatytas dienos arba trumpalaikės  socialinės globos institucijoje  paslaugos poreikis;
 • Sudaryti tinkamas sąlygas, atsižvelgiant į neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, socialiniams įgūdžiams formuoti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savitvarkos gebėjimams bei savarankiškumui stiprinti;
 • Ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį;
 • Rengti ir įgyvendinti socialinių paslaugų kokybės gerinimo programas bei projektus;
 • Formuoti visuomenės humanišką požiūrį į proto, psichinę ir fizinę negalią turinčius asmenis, propaguojant jų konkrečius darbus ir galimybes, nukreipiant visuomenės dėmesį nuo šių asmenų negalios į jų galias, gebėjimus ir kūrybiškumą;
 • Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į DVC finansines galimybes, materialinę bazę bei neįgaliųjų  poreikius.

Dienos veiklos centras savo veikloje vadovaujasi:

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija. 
 • Lietuvos Respublikos įstatymais.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 • Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
 • Dienos veiklos centro nuostatais.

DIENOS VEIKLOS CENTRAS sertifikuotas Europos Sąjungos   EQUASS Assurance in Social Services sertifikatu

European EQUASS Awarding Committee to approve  that Day activities center  is certified with EQUASS Assurance in Social Services

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. Dienos veiklos centras dalyvauja ES finansuojamame  teikiamų paslaugų kokybės sertifikavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001).  Per socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo kelią,  įstaiga įgyvendino 50 kriterijų Lyderystės,  Personalo, Teisės, Etikos, Partnerystės, Dalyvavimo, Orientacijos į asmenį, Kompleksiškumo, Orientacijos į rezultatus, Nuolatinio gerinimo principuose, tobulindama savo  tiesioginio darbo su klientais darbo metodiką ir rezultatus. 

Išsikeltas iššūkis įveiktas, dirbsime išlaikydami socialinių paslaugų kokybę pagal aukščiausius ES reikalavimus.

Dėkojame mūsų šauniam įstaigos kolektyvui,  klientams, jų artimiesiems,  partneriams, savanoriams, steigėjui, už bendradarbiavimą ir kasdieninį darbą kartu.


CAF vadybos kokybės sistemos įsidiegimo patvirtinimas Dienos veiklos centrui

 

2020 m. sausio 15 d. Latvijos Respublikoje Dienos veiklos centrui įteiktas CAF vadybos kokybės sistemos įsidiegimo sertifikatas.
CAF vadybos įsivertinimą Dienos veiklos centras pradėjo 2019 m. balandžio mėnesį. Suburta įsivertinimą vykdžiusi darbo grupė, padedant konsultantams ir dalyvaujant specializuotuose mokymuose atliko labai svarbią užduotį, įgyvendino CAF reikalavimus. Įdirbis, diskusijos, tobulėjimas ir noras Kretingos rajone teikti kokybiškas socialines paslaugas, viena iš vykdomo ES LAT-LIT projekto SocQuality (LLI - 317) veiklų.

 

Susisiekite su mumis!