Projektai » Tarptautiniai projektai

Nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2023 m. sausio 31  d. Dienos veiklos centras vykdo ERPF 2014-2020 Interrg V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos  finansuojamą projektą "StepForward: activating personal resources and developing employability skills/I can work" Nr. LLI-468.

 

Projektas tikslas – skatinti supratimą apie tai, kaip  negalią turintys  žmonės gali  dirbti  ir būti lygiateisiais visuomenės nariais.

 

Dienos veiklos centre projektu siekiama  suaktyvinti asmeninius neįgalių žmonių gebėjimus ir jų savimonę gerinant socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, efektyvumą ir įvairinimą.

Projekto veikla skirta visuomenės informuotumui apie žmones su negalia ir jų dalyvavimui darbo rinkoje didinti. Vykdoma projekto veikla skatins socialinę įtrauktį ir sustiprins neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje, atsižvelgiant į jų galimybes atlikti įvairias užduotis. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie deinstitucionalizacijos proceso Latvijos ir Lietuvos rajonuose, skatinančiuose lygias galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti įgūdžius, kelti kompetencijas ir skatinti bendradarbiavimo tinklų kūrimą;

2. Gerinti socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, veiksmingumą ir įvairinimą;

3. Didinti sąmoningumą ir skatinti socialinę įtrauktį.

 

Pagrindinis projekto rezultatas - socialinių paslaugų per prieinamą įdarbinimą skatinimas ir specialistų įgūdžių tobulinimas, deinstitucionalizacijos proceso didinimas padidins neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių lygybę.

 

Pagrindinis projekto partneris - Latvijos Respublikos Kurzemes planavimo regionas.

 

Projekto partneriai:

  • Dienos veiklos centras, Kretingos miestas, partneris, Lietuva.
  • Viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras, partneris, Lietuva.
  • Kuržemės planavimo regionas, pagrindinis partneris, Latvija.
  • Kuldigos  apskrities savivaldybė, partneris, Latvija.

Visas projekto biudžetas - 459 292,97 Eur.

Dienos veiklos centro projekto dalis – 116 694,50 Eur. 

Iš jų - bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 99 190,32 Eur.

Lietuvos partnerio  finansinis įnašas – 17 504,18 Eur.

50 proc.  šio įnašo finansuoja  Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamentas.

 

Nuoroda į oficialią ES svetainę: www.europa.eu

Nuoroda į projekto programą: www.latlit.eu

Nuoroda į Dienos veiklos centro facebook paskyrą: 

www.facebook.com/dienosveikloscentras

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Dienos veiklos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

plačiau

 

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri suteikia jaunimui galimybių savanoriauti arba dirbti savo šalyje arba užsienyje ir įgyvendinti visos Europos bendruomenėms ir gyventojams naudingus projektus. 

plačiau
TARPTAUTINĖ

2021 m. liepos 12 - 23 dienomis Dienos veiklos centre savanoriavo Belgijos "Bouworde" organizacijos, bendradarbiaujančios su tarptautine jaunimo statybos stovykla, 5 savanorės iš Belgijos.
Ši savanorystės forma - unikali, tai darbo stovykla, kuri remia labdaros projektus. Atliktas darbas yra labai svarbus bei naudingas tarptautinėje bendrystėje.

plačiau

 

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

 

Nuo  2017 m.  rugsėjo 11 d.  Dienos veiklos centras dalyvauja VšĮ Valakupių reabilitacijos  centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, projekto kodas Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. Įstaiga atrinkta finansuoti pilotinės įstaigos teisėmis. Sudarytos projekto vykdymo sutarties tikslas - Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos EQUASS  diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Projekto vykdymo metu nuo 2017 m. rugsėjo 11 d. iki 2021 m.  gruodžio 31 d. įstaigoje bus tobulinamos teikiamos dienos socialinės globos paslaugos pagal EQUASS socialinių paslaugų kokybės sistemos standartus.

 

plačiau

 

Nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2020 m. vasario 29 d. Dienos veiklos centras vykdo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamą projektą "Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region/SocQuality" Nr. LLI-317.

Projektas tikslas - pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą  ir kokybę bei įgyvendinti socialinės aprėpties priemones neįgaliesiems, vaikams, jauniems žmonėms ir senjorams regionuose.

Dienos veiklos centre projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą sunkios negalios asmenis suteikiant galimybę gauti paslaugas pagal turimą negalios lygį. Pritaikyti Dienos veiklos centro patalpas sunkios negalios asmenims, įrengti multisensorinį kambarį su visa reikalinga įranga, pritaikyti lauko teritoriją pastatant sūpynes ratukais besinaudojantiems neįgaliesiems ir vasaros pavėsines, kuriose šiltuoju metų sezonu bus vykdomi užsiėmimai. Suteikti psichologo ir meno terapeuto paslaugas sunkios negalios asmenims. Pritaikyta aplinka pagerins sunkios negalios asmenų gyvenimo kokybę, suteiks jiems pilnavertiškumo jausmą ir mažins socialinį atskirtį.

Projekto uždavinai:
1. Turimų gebėjimų stiprinimas ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas tarp 8 projekto partnerių;
2. Infrastruktūros gerinimas, įrangos įsigijimas siekiant teikti kokybiškas socialines paslaugas per prieinamas įtraukties priemones;
3. Sukurti ir išbandyti kokybės valdymo sistemą socialinių paslaugų teikėjams vidurio Baltijos teritorijoje;
4. Organizuoti vasaros stovyklas žmonėms su negalia, jaunimui ir vaikams;
5. Kurti naujas socialinės įtraukties priemones.

Pagrindinis projekto rezultatas - socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo pagerinimas sunkią negalią patiriantiems žmonėms.

Pagrindinis projekto partneris - Latvijos Respublikos Zemgales planavimo regionas.

Projekto partneriai - Dienos veiklos centras, Kretingos miestas, Klaipėdos apskritis, Lietuva. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Joniškis, Šiaulių apskritis, Lietuva. Dobeles miesto savivaldybė, Dobeles miestas, Zemgales regionas, Latvija. Jaunjelgavos savivaldybė, Jaunjelgavos miestas, Zemgales regionas, Latvija. Viesites savivaldybė, Viesites miestas, Zemgales regionas, Latvija. VšĮ Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio miestas, Panevėžio apskritis, Lietuva. Auces savivaldybė, Auces miestas, Zemgales regionas, Latvija.

Bendras projekto biudžetas - 791 256,20 Eur.

Dienos veiklos centro projekto dalis - 61 673,59 Eur.  Lėšos, kompensuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo - 52 422,55 Eur.

Lietuvos partnerio  finansinis įnašas - 9 251,04 eur. 50 proc.  šio įnašo finansuoja  Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos regioninės politikos departamentas.

 

Nuoroda į projekto programą: www.latlit.eu

Nuoroda į Dienos veiklos centro facebook paskyrą: www.facebook.com/dienosveikloscentras

plačiau
Tarptautinė

  

 

"Baucamps" stovykla remia labdaros projektus. Atliktas darbas yra labai svarbus bei naudingas tarptautinėje bendrystėje.
Jaunimas dirba savanoriškai, gerumo iniciatyvos vedami. Tarptautinėje grupėje savanoriai kartu dirba, kuria bei renovuoja socialines institucijas.

plačiau

 

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Erasmus + programos projektas Dienos veiklos centre

2017 m. Jaunimo  tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Erasmus+ programos vertintojų komisijos sprendimu, patvirtinta Dienos veiklos centro akreditacijos paraiška dalyvauti Europos savanorių tarnybos  projektuose. Dienos veiklos centras įgijo EST priimančios organizacijos statusą 2 EST savanoriams. Įstaigai suteiktas akreditacijos numeris 2017-1-LT02-KA110-005475. 

Informacija apie įstaigą skelbiama "European Youth Portal" tinklapio duomenų bazėje.

plačiau

Nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. Dienos veiklos centras  vykdo ERDF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo  per sieną programos 2014-2020 finansuojamą projektą  "See Another Way/I See" Nr. LLI-212.

Projektas skirtas  regėjimo  negalios asmenų problemų siekiant jų  socialinės įtraukties į visuomenę sprendimui. 

Projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą įvairius regėjimo sutrikimus turintiems asmenims. Keisti visuomenės požiūrį į neįgaliuosius, ypač į asmenis turinčius regos  sutrikimus. Šią negalią išgyvenantys žmonės  turi dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bendrauti ir gauti socialines paslaugas, reikiamą  pagalbą. Visuomenės ir specialistų bendravimo įgūdžių stoka, ribotas ir stereotipinis požiūris,  aplinkos neprieinamumas, įrangos nepritaikomumas, ribotas išteklių naudojimas  palieka  regėjimo negalią turinčius žmones atskirtyje nuo visuomenės. 

Projekto  tikslas - skatinti vienodą požiūrį į asmenis su negalia bei pagerinti jų socialinę įtrauktį. Tai bus pasiekta stiprinant bendradarbiavimą, didinant visuomenės informavimą ir specialistų kompetencijas, gerinat socialinę infrastruktūrą vystant prieinamumo, efektyvumo ir socialinės įvairovės paslaugas Latvijos - Lietuvos pasienio regionuose. 

Pagrindinis projekto rezultatas - socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo pagerinimas regėjimo negalią turintiems žmonėms. 

Pagrindinis projekto partneris - Latvijos Respublikos Kurzemes planavimo regionas (KPR).

Projekto partneriai - Dienos veiklos centras, Kretingos miestas, Klaipėdos  apskritis, Lietuva. Saldus miesto savivaldybė, Saldus miestas, Kurzemes regionas, Latvijos Respublika. Klaipėdos miesto  socialinės paramos centras, Klaipėdos miestas, Klaipėdos  apskritis, Lietuvos Respublika.  Liepojos miesto taryba. Liepojos miestas, Kurzemes regionas, Latvijos Respublika.

 

plačiau

 

TARPTAUTINĖ "BAUCAMPS" STATYBOS STOVYKLA - VEIKLOS KELYJE SU ĮSIPAREIGOJIMU!


"Bauorden" organizacija (Vokietija) prisideda prie tarptautinio supratimo ir taikos ugdymo su "Baucamps" stovykla ir tuo pat metu remia labdaros projektus. Atliktas darbas yra labai svarbus tarptautinėje bendrystėje.
Jaunimas dirba gerumo iniciatyvos vedami. Tarptautinėje grupėje savanoriai kartu kuria ir renovuoja socialines institucijas.

plačiau