Laisvos darbo vietos

Paskutinį kartą informacija atnaujinta: 2023-01-12

 

LAISVOS  DARBO  VIETOS

 

KRETINGOS  ATVIRAS  JAUNIMO  CENTRAS (KAJC)

VYRIAUSIAM  SOCIALINIUI DARBUOTOJUI

Dienos  veiklos  centras naujai  įsikuriančiam  Kretingos Atviram  jaunimo  centrui  ieško  vyriausiojo  socialinio  darbuotojo  dirbti  įstaigos  padalinyje  adresu:

 • Rotušės  aikštė  1,  Kretinga.
 • Darbo  krūvis 1,0  etato. 
 • Neterminuota  darbo  sutartis. 
 • Darbo  laikas nuo  11.00 iki 20.00 val.,  40  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI.
 • Vyriausias  socialinis  darbuotojas  priskiriamas kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  A lygio socialinio  darbuotojo  pareigybei.

Pretendentas  į  šias  pareigas   turi  turėti:

 • socialinio  darbo  aukštąjį  universitetinį  bakalauro  išsilavinimą su  profesinio  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu.

Turėti  gebėti:

 • vadovauti  padalinio  veiklai;
 • rengti ir  įforminti  KAJC vidaus dokumentus;
 • kartu su  KAJC darbuotojais ir jaunuoliais gebėti planuoti  padalinio veiklą  ir  siekti  nusimatytų  tikslų;
 • vykdyti  kryptingą  ugdomąją ir  užimtumo  veiklą, padedančią  jaunimui įgyti ir  tobulinti  asmenines,  socialines  ir  kitas  kompetencijas,  reikalingas  jaunuolio  gyvenime;
 • skatinti  jaunus  žmones  atrasti,  naudoti ir  plėtoti  turimus  vidinius  bei išorinius  išteklius;
 • vertinti  vykdomos  veiklos  poveikį  ir  rezultatus;
 • valdyti, kaupti,  analizuoti,  sisteminti,  apibendrinti informaciją ir  rengti dokumentus  bei išvadas;
 • mokėti užsienio  kalbą ( pageidautina anglų  kalbą);
 • gebėti  puikiai  naudotis įvairiomis  informacinėmis  technologijomis,  dirbti  Microsoft Office paketų  programomis;
 • būti  pareigingam,  darbščiam, lanksčiam,  kūrybiškam,  iniciatyviam,  sąžiningam;
 • teikti  išgrynintus  ir  racionalius  pasiūlymus  KAJC  veiklos  gerinimui  įstaigos  administracijai;
 • laikytis  konfidencialumo.

Darbo  pobūdis:

 • organizuoti  ir  vykdyti  KAJC  darbą  su  jaunimu;
 • inicijuoti ir  organizuoti  su  jaunimu  susijusių  projektų  rengimą  ir  jų  įgyvendinimą;
 • dirbti  su  nacionaliniais  ir  tarptautiniais  savanoriais;
 • užtikrinti  centre  viešai  tvarkai keliamus  reikalavimus;
 • kartu  su  įstaigos  atstovais dalyvauti  vykdomuose  projektuose ir  renginiuose;
 • užmegzti  kontaktą ir palaikyti tvarų  ir  lygiavertį  santykį su  jaunais  žmonėmis bei  išorės  specialistais;
 • rengti metines apžvalgas apie įgyvendintas veiklas ir teikia susistemintą informaciją įstaigos vadovui;
 • nustatyti ir  įvertinti  jaunimo poreikius užtikrinant  saugią  aplinką juos  realizuojant;
 • atstovauja  jaunimo interesams  kitose  institucijose,  bendradarbiauja  su  jomis;
 • organizuoti  švietėjiško pobūdžio  veiklas  jaunimui;
 • teikti sociokultūrines,  prevencines, informavimo,  konsultavimo,  socialinių ir  gyvenimo  įgūdžių,  neformaliojo  ugdymo paslaugas;
 • vykdyti  pirminę  prevenciją;
 • skatinti  jaunimo iniciatyvumą  ir  kūrybiškumą;
 • atstovauti  jaunimo interesams  kitose  institucijoje;
 • tvarkyti ir  įforminti  KAJC vidaus dokumentaciją.

Nustatomas  atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą,  priklausomai  nuo  turimo  išsilavinimo ir  profesinės  darbo  patirties -  nuo  8,30 iki 8,70 pastoviosios  dalies  koeficiento.

 

Privalumai: 

 • darbo  patirtis (rekomendacijos), 
 • anglų  kalba (pateikiant  kalbos  lygį  patvirtinantį  dokumentą).

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas,
 • motyvacinis  laiškas, 
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai,  
 • asmens  dokumento  kopija, 
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje, 
 • kiti  papildomi dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2023  m.  sausio  19  d.   įskaitytinai,  pateikti  el.p.  [email protected] ,  tel.  pasiteiravimui   8 683 18331.

Pateikdami  dokumentus  Jūs   sutinkate,  kad  jūsų asmens  duomenys  būtų  tvarkomi vykdant darbuotojų  atranką.

Informuosime  tik  atrinktus  kandidatus pagal  tinkamai  pateiktus  dokumentus.

_______________________________________________

 

SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

(jaunimo  darbuotojui)

Dienos  veiklos  centras naujai  įsikuriančiam  Kretingos Atviram  jaunimo  centrui  ieško 2  socialinių  darbuotojų  dirbti  įstaigos  padalinyje  adresu:

 • Rotušės  aikštė  1,  Kretinga.
 • Darbo  krūvis 1,0  etato ir  0,5  etato. 
 • Neterminuota  darbo  sutartis. 
 • Darbo  laikas 1,0 etato nuo  11.00 iki 20.00 val., (40  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI. ); 0,5  etato nuo 16.00 iki 20.00  val.  ( 20  val. darbo  savaitė,  nuo  II iki VI).

Socialinis  darbuotojas (jaunimo  darbuotojas) priskiriamas kvalifikuotų  darbuotojų  grupei,  A lygio  pareigybei.

 

Pretendentas  į  šias  pareigas  turi  turėti:

 • socialinio darbuotojo, socialinio  pedagogo arba  edukologo  aukštąjį  universitetinį  bakalauro  arba  aukštąjį koleginį  išsilavinimą su socialinio  darbuotojo  profesinio  bakalauro  kvalifikaciniu  laipsniu ar  jam prilygintu išsilavinimu (Socialinių paslaugų srities darbuotojų, kuriems priskiriami socialiniai darbuotojai,  pareigybių sąrašą ir  priskyrimą tvirtina Socialinės apsaugos ir darbo ministras (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014-10- 13 įsakymas Nr. A1-487 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“).

 

Turėti  gebėti:

 • vykdyti  kryptingą  ugdomąją  veiklą, padedančią  jaunimui įgyti ir  tobulinti  asmenines,  socialines  ir  kitas  kompetencijas,  reikalingas  jaunuolio  gyvenime;
 • skatinti  jaunus  žmones  atrasti,  naudoti ir  plėtoti turimus  vidinius  bei išorinius  išteklius;
 • atsižvelgti  į  aktualius  jauno  žmogaus  poreikius;
 • sudaryti prasmingo  jaunų  žmonių  laisvalaikio,  užimtumo ir savirealizacijos  galimybes;
 • dirbti  komandoje,  priimti  sprendimus,  siūlyti  sprendimų  būdus, bendrauti ir  bendradarbiauti;
 • numatyti  savo  veiklos  tikslus, uždavinius,  gebėti  juos  koreguoti atsižvelgiant  į  jauno  žmogaus  ir visuomenės  poreikius;
 • valdyti, kaupti,  analizuoti,  sisteminti,  apibendrinti informaciją ir  rengti reikalingus dokumentus  bei išvadas;
 • mokėti užsienio  kalbą ( pageidautina anglų  kalbą);
 • gebėti  puikiai  naudotis įvairiomis  informacinėmis  technologijomis,  dirbti  Microsoft Office paketų  programomis;
 • laikytis  konfidencialumo;
 • būti  pareigingam,  darbščiam, lanksčiam,  kūrybiškam,  iniciatyviam,  sąžiningam.

Darbo  pobūdis:

 • užmegzti kontaktą ir  palaikyti  tvarų bei lygiavertį  santykį  su  jaunais  žmonėmis;
 • nustatyti ir  įvertinti jeunimo poreikius,  užtikrinti  saugią  aplinką ir  jų  realizavimo  sąlygas;
 • padėti  jauniems  žmonėms puoselėti,  pažinti,  tobulinti jau  turimas  asmenines,  socialines ir  kitas  kompetencijas ir  įgyti  naujas;
 • padėti  jauniems  žmonėms  bei  pačiam  organizuoti veiklas,  remiantis  atvirumo,  prieinamumo,  savanoriškumo,  aktyvaus  dalyvavimo ir  orientavimosi į jaunų  žmonių  sociokultūrinę erdvę principais;
 • teikti sociokultūrines, prevencines,  informavimo, konsultavimo,  socialinių ir  gyvenimo įgūdžių,  neformaliojo ugdymo paslaugas;
 • atpažinti  rizikingą  jauno  žmogaus  elgesį, poelgius ir  imasi  veiksmų situacijai  suvaldyti;
 • skatinti  jaunimo  savarankiškumą,  motyvaciją,  iniciatyvumą,  verslumą,  savigarbą,  asmeninę  atsakomybę  ir  kt.;
 • bendradarbiauti su  kitomis  jaunimo  institucijomis;
 • dalyvauti  projektų  rengime  ir  įgyvendinime;
 • dirbti  komandoje  su  nacionaliniais  ir  tarptautiniais  savanoriais;
 • užtikrinti  centre viešai  tvarkai keliamus  reikalavimus;
 • pildyti pavestą su tiesioginiu darbu susijusią dokumentaciją.

Nustatomas  atlyginimo  pastoviosios  dalies  koeficientas pagal  LR biudžetinių  įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą,  priklausomai  nuo  turimo  išsilavinimo ir  profesinės  darbo  patirties -  nuo  7,80 iki 8,20 pastoviosios  dalies  koeficiento.

 

Privalumai: 

 • darbo  patirtis (rekomendacijos).

Pateikiami  dokumentai:

 • gyvenimo  aprašymas,
 • motyvacinis  laiškas, 
 • išsilavinimą  patvirtinantys  dokumentai,  
 • asmens  dokumento  kopija, 
 • laisvos  formos  prašymas  dalyvauti  atrankos  pokalbyje, 
 • kiti  papildomi dokumentai,  kurie  manoma  gali  būti  svarbūs.

Dokumentus  iki  2023  m.  sausio  19  d.   įskaitytinai,  pateikti  el.p.  [email protected] ,  tel.  pasiteiravimui   8 683 18331.

Pateikdami  dokumentus  Jūs   sutinkate,  kad  jūsų asmens  duomenys  būtų  tvarkomi vykdant darbuotojų  atranką.

Informuosime  tik  atrinktus  kandidatus pagal  tinkamai  pateiktus  dokumentus.

 

 

Susisiekite su mumis!